Platforma për Menaxhimin e Ndihmës së Jashtme

Platforma për Menaxhimin e Ndihmës së Jashtme (Aid Management Platform – AMP) është sistem online për menaxhimin e ndihmës së jashtme, gjegjësisht, projekteve, programeve si dhe modaliteteve tjera të asistencës së ofruar nga donatorët. 


AMP mundëson menaxhimin e projekteve, monitorimin dhe vlerësimin e efektivitetit, harmonizimin e ndihmës së jashtme me prioritetet zhvillimore të vendit, krijimin e raporteve specifike si dhe monitorimin e punës së grupeve punuese sektoriale dhe nën-sektoriale për koordinimin e donatorëve


AMP

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO