Mundësi Punësimi


 

 
KËRKESA PËR PUNËSIMNjoftim për kandidatin e suksesshëm - Zyrtar/e i/e lartë për barazi gjinoreKONKURS - Zyrtar/e i lartë për Barazi Gjinore Anulim i KonkursitNjoftim për kanditatin më të suksesshëm
Titulli i vendit të punës: Drejtor i Departamentit të Drejtës së BE-së
VAZHDON AFATIN E KONKURSITKONKURS I JASHTEM - DREJTOR I DEPARTAMENTI TË DBE-SËNJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËMANULIMI I KONKURSIT TË BRENDSHËM KONKURS I BRENDSHËM - Drejtor i Departamentit të Drejtës se BE-sëKONKURS për këtë vend të punës: Titulli i pozitës: Zyrtar i Logjistikës Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të punës: Shef i Zyrës së Sekretarit
Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Arkivës
Konkurs
Divizioni i Buxhetit dhe Financave
Zyrtar i lartë Financiar
Konkurs
Shefi i Zyrës së Sekretarit
Zyrtar/e për Arhiv
Njoftim për Kandidatin e Sukseshëm
Titulli i vendit të punës: Zyrtar i Transportit
Ministria e Integrimit Europian shpall konkursin e brendshëm - avancim për këto vende të punës:
Një (1) Udhëheqës i Divizionit për Përkthimin dhe Terminologji të Acquis
Një (1) Udhëheqës i Divizionit për Drejtësi Liri dhe Siguri
Një (1) Udhëheqës i Divizionit për Kriteret Politike dhe Administrative
Një (1) Udhëheqës i Divizionit të Gjyqësorit dhe të Drejtave Themelore
Konkurs: Një (1) Zyrtar i Transportit Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të punës: Drejtor i Departamentit të Drejtës së BE-së
Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të punës: Drejtor i Departamentit të Koordinimit të PSA-së
Njoftim për Kandidatin e Sukseshëm
Titulli i vendit të punës: Zyrtar Financiar
Njoftim për Kandidatin e Sukseshëm
Titulli i vendit të punës: Drejtor i Departamentit për Financa dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Konkurs
Një (1) Departamenti për Koordinimin e Procesit të Stabilizim Asocimit
Një (1) Drejtor i Departamentit për të Drejtën e BE-së (i rishpllaur)
NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT
Një (1) Zyrtar financiar
Konkursi do jetë i hapur nga data 11.09.2013 deri me datën 17.09. 2013
Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit i Çështjeve të BE-së
Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Titulli i vendit të Punës: Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa
Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit për Mjedis, Energji dhe Transport
Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural dhe Siguri Ushqimore
Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit për Zhvillim Ekonomik dhe Social
Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit i Administratës Publike dhe Sundimit të Ligjit
Njoftim për kandidatin e suksesshëm
Udhëheqës i Divizionit për Planifikim dhe Koordinim
Konkurs:
Divizioni për Buxhet dhe Financa
1. Zyrtar financiar
20.08.2013 deri me 03.09.2013
Konkurs:
Një (1) Udhëheqësi i Divizionit për Çështjet Ligjore të BE-së
Një (1) Udhëheqës i Divizionit për Përkthimin dhe Terminologji të Acquis
Një (1) Udhëheqës i Divizionit për Mjedis, Energji dhe Transport
Një (1) Udhëheqës i Divizionit për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Siguri Ushqimore
Një (1) Udhëheqës i Divizionit të Administratës Publike dhe Sundimit te Ligjit
Një (1) Udhëheqës i Divizionit të Planifikimit dhe Koordinimit
Një (1) Udhëheqës i Divizionit të Zhvillimit Ekonomik dhe SocialReferenca e titullit të punës (MIE- )
NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT
Drejtor i Departamentit Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Drejtor i Departamentit për të Drejtën e BE-së
Udhëheqës i Divizionit të Buxhetit dhe Financave
Drejtor i Departamentit Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO