Subvencionimi i projekteve dhe aktiviteteve

27 Mars 2017Lista e projekteve te rekomanduara27 Mars 2017Lista e projekteve te poentura27 Mars 2017Aplikacionet e pakompletuara5 Janar 2017FTESË PËR APLIKIM3 Nëntor 2016 Lista e perfituesve te Roundit III6 Shtator 2016FTESË PËR APLIKIM24 Gusht 2016LISTA E PERFITUESVE TE SUBVENCIONEVE TE PJESES SE DYTE TE VITIT 20164 Korrik 2016FTESË PËR APLIKIM25 Maj 2016Lista e perfituesve të subvencioneve për pjesën e pare të vitit 201625 Prill 2016Raportimi - Subvencionet Kulturore 20157 Mars 2016FTESË PËR APLIKIM3 Mars 2016RREGULLORE (MIE) NR. 01/2016 PËR SUBVENCIONIMIN E PROJEKTEVE DHE AKTIVITETEVE QË PROMOVOJNË PROCESIN E INTEGRIMIT EVROPIAN TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS3 Mars 2016SHTOJCA 1 FLETË-APLIKACION PËR SUBVENCIONIM PËR PERSONAT FIZIK3 Mars 2016SHTOJCA 2 FLETË-APLIKACION PËR SUBVENCIONIM PËR ORGANIZATA JOQEVERITARE3 Mars 2016SHTOJCA 3 FORMA E PROJEKT PROPOZIMIT PËR PERSONA FIZIK3 Mars 2016SHTOJCA 4 FORMA E PROJEKT PROPOZIMIT PËR ORGANIZATA JOQEVERITARE3 Mars 2016SHTOJCA 5 NJOFTIM PUBLIK PËR VENDIMIN PËR SUBVENCIONIMIN E PËRFITUESVE BAZUAR NË FTESËN PËR APLIKIM TË SHPALLUR ME DATËN XX/XX/20XX3 Mars 2016SHTOJCA 6 MEMORANDUM I MIRËKUPTIMIT NË MES TË MINISTRISË SË INTEGRIMIT EVROPIAN DHE PËRFITUESIT TË SUBVENCIONIT XX3 Mars 2016SHTOJCA 7 FORMA E RAPORTIT PËRMBLEDHËS PËR PERSONA FIZIK TË SUBVENCIONUAR3 Mars 2016SHTOJCA 8 FORMA E RAPORTIT PËRMBLEDHËS PËR ORGANIZATA JOQEVERITARE TË SUBVENCIONUARA3 Mars 2016SHTOJCA 9 FORMA E RAPORTIT FINANCIAR17 Shtator 2014Raportimi - Subvencionet Kulturore 20144 Shtator 2014Raportimi - Subvencionet Kulturore 2013
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO