Tryezat Tematike

Shënim: Draft - Materialet Diskutuese janë përgatitur përmes ndihmës financiare nga Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH përmes projektit mbështetës ‘Mbështetje Integrimit Evropian’. Informatat dhe pikëpamjet e paraqitura në Draft Materialet Diskutuese nuk paraqesin domosdoshmërisht pikëpamjet e GIZ, MIE apo të ndonjë pjesëmarrësi në punën e Tryezave Tematike.

Tryeza Tematike - Reforma e Administratës Publike
Tryeza Tematike - Drejtësia, Liria dhe Siguria
Tryeza tematike - Ekonomia, Financat dhe Statistikat
Tryeza Tematike - Tregtia, Industria, Doganat, Tatimet, Tregu i Brendshëm, Tryeza tematike - Konkurrenca, dhe Mbrojtja e Konsumatorit dhe ajo Shëndetësore
Tryeza TematikeInovacioni, Shoqëria Informative, Politikat Sociale dhe ato Shëndetësore
Tryeza tematike - Transporti, Mjedisi, Energjia dhe Zhvillimi Rajonal
Tryeza Tematike - Bujqësi, Peshkatari, Pylltari, Siguri e Ushqimit dhe Zhvillim Rural


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO