Evropsko partnerstvo

Evropsko partnerstvo je jedan od instrumenata koji proizilaze iz Solunske agende za podršku procesu reformi zemalja Zapadnog Balkana u cilju njihovog približavanja EU. Partnerstvo je počelo da se sprovodi 2004. godine. Ovaj proces uključuje identifikaciju kratkoročnih i srednjoročnih prioriteta kojima zemlje koje žele da pristupe EU treba da posvete pažnju, što će pomoći u reformama i pripremi za članstvo. Evropsko partnerstvo ima za cilj da podrži napore Zapadnog Balkana da ostvari kriterijume za prijem u EU (Kopenhagenški kriterijumi). Ono obezbeđuje koherentnu strukturu potrebnih reformi, kao i prateći finansijski okvir. Uključene zemlje izrađuju planove u vidu rasporeda reformi i podataka o merama koje treba da budu preduzete u cilju posvećivanja pažnje zahtevima za dalju integraciju u EU.


Ovo partnerstvo obezbeđuje okvir koji uključuje prioritete koji proizilaze iz analize situacije u kojoj se nalazi svaki od partnera i u vezi kojih treba da budu preduzete intenzivnije mere u cilju ostvarivanja kriterijuma koje je utvrdio Evropski savet. Evropsko partnerstvo vrši redovnu procenu ostvarenog napretka svake od zemalja i prema potrebi uvodi nove prioritete. Evropski savet donosi odluku o principima, prioritetima i uslovima koji treba da budu uključeni u Evropsko partnerstvo, kao i naredne intervencije.


AKCIONI PLAN ZA EVROPSKO PARTNERSTVO (APEP)  


Akcioni Plan za Evropsko Partnerstvo (APEP) je ključni srednjoročni planski dokument Vlade Kosova koji za cilj ima utvrđivanje aktivnosti koje su potrebne za sprovođenje Evropske agende i napredovanje u postupku integracije Kosova u EU, u skladu sa prioritetima koji su utvrđeni u Evropskom partnerstvu.


Prioriteti Evropskog partnerstva su podeljeni kratkoročne prioritete (1-2 godine) i srednjoročne prioritete (3-4 godine). APEP sadrži sledeće delove:
-    političke kriterijume
-    ekonomske kriterijume
-    Evropske standarde


Sadržaj i struktura plana dati su u vidu prezentacije reformi koje su preduzete u pogledu zakonskog i institucionalnog okvira u kratkoročnom i srednjoročnom planu, kao i planirane aktivnosti u cilju hvatanja u koštac sa izazovima koje je identifikovao Izveštaj o Napredku iz prethodne godine.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO