Forum visokog nivoa

Ministarstvo za Evropske Integracije (MEI) je odgovorno za koordinaciju spoljne pomoći na nivou Republike Kosovo. U okviru MEI, sekretarijat Foruma na visokom nivou je odgovoran za organizaciju godišnjeg sastanka kojem prisustvuju visoki zvaničnici Vlade Kosova i donatorske zajednice, kao i drugih agencija, na kojem se razmatraju relevantna pitanja u vezi sa obećanjima koja su data na Donatorskoj konferenciji koja je održana 11. jula 2008. godine u Briselu.

Forum na visokom nivou je uspostavljen kao stalni mehanizam sa ciljem da nadzire i procenjuje napredak društveno – ekonomskog razvoja i efikasnost spoljne pomoći. Pored toga, ovaj Forum je najviši organ za odlučivanje u oblasti koordinacije donatora i on donosi političke odluke u cilju funkcionalizacije koordinacije donacija na Kosovu.

Glavni zadaci Foruma Visokog Nivoa su:


Na FVN se predstavljaju:


FVN takođe vrši procenu opšte efikasnosti sistema donatorske pomoći na Kosovu na osnovu indikatora utvrđenih Pariskom deklaracijom, i daje predloge za poboljšanje efikasnosti spoljne pomoći na Kosovu.  

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO