IPA

Instrumenti za Pomoć u Predpridruživanju  (IPA)


IPA je finansijski instrument koji koristi EU i koji ima za cilj pružanje pomoći zemljama koje su u procesu učlanjivanja u EU. IPA je ustanovljen 2007. godine.

 
Glavni ciljevi IPA uključuju:


Pomoć koja se pruža u okviru dokumenata koji regulišu odnose neke zemlje sa Evropskom Komisijom, pre svega Evropskog partnerstva za zemlje potencijalne kandidate i partnerstva za učlanjivanje za zemlje kandidate. MeÄ‘u zemljama koje su koristile sredstva iz IPA su neke od država bivše Jugoslavije (isključujući Sloveniju koja je sada član EU), Albanija i Turska. U svakom slučaju, IPA je fleksibilan instrument koji omogućava korišÄ‡enje za pružanje pomoći i drugim zemljama koje se nalaze van procesa predpridruživanja, podrazumevajući da su mere koje se finansiraju iz IPA deo regionalnog okvira, prekogranične, meÄ‘udržavne ili meÄ‘unarodne i da se ne preklapaju sa drugim programima EU za spoljnu pomoć.
 


Pomoć u okviru IPA pruža se u vidu pet komponenti koje obuhvataju sledeće oblasti:
 

1.    Podrška u toku tranzicije i izgradnje institucija
2.    Prekogranična saradnja
3.    Regionalni razvoj
4.    Razvoj ljudskih resursa
5.    Razvoj sela
 
Ova pomoć preko IPA zasniva se na strateškom višegodišnjem planiranju koje obuhvata Višegodišnji indikativni finansijski okvir – dokument koji utvrÄ‘uje iznos koji Evropska Komisija želi da potroši u jednoj zemlji u jednom utvrÄ‘enom periodu, kao i prioritetne oblasti kojima će biti dodeljena sredstva IPA. TakoÄ‘e, strateško planiranje vrši se i kroz programe koji mogu da budu jednogodišnji ili višegodišnji. Pomoć iz IPA, izmeÄ‘u ostalog, može da bude u vidu investicija, subvencija, administrativne saradnje, učestvovanja u programima EU i u vidu budžetske pomoći. Ovo poslednje se vrši u retkim slučajevima i podleže nadzoru.


 
Za raspodelu sredstava iz IPA, za svaku godinu pravi se programski ciklus IPA, u toku kojeg se utvrÄ‘uju projekti koji će biti finansirani putem ovog instrumenta. Upravljanje programima IPA vrši se u zavisnosti od kapaciteta jedne zemlje za njihovo sprovoÄ‘enje. Institucija koja je na Kosovu zadužena za upravljanje programima IPA je Kancelarija za vezu Evropske Komisije.


 
Za period 2011-2013, sredstva iz IPA za Kosovo biće fokusirana na oblast vladavine prava koja uključuje generalno organe reda, odnosno policiju i sudove, reformu javne administracije i ekonomski razvoj. Ove prioritetne oblasti su utvrÄ‘ene u Višegodišnjem indikativnom planskom dokumentu 2011 – 2013 koji je istovremeno i glavni referentni dokument za projekte IPA.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO