Koordinacija Donatora

Ministarstvo za Evropske Integracije (MEI) je odgovorno na nivou Republike Kosovo za koordinaciju spoljne pomoći, koju daje Evropska unija i drugi donatori kroz različite instrumente, uključujući tu i prezentaciju prioriteta vlade pred spoljnim donatorima.

MEI u tesnoj saradnji sa svim ministarstvima koordinira sve donatorske aktivnosti na sektorskom i podsektorskom nivou, obezbeđujući da ta pomoć bude u potpunoj saglasnosti sa razvojnim prioritetima, kao i da je što je više moguće povezana sa strateškim dokumentima na način koji će obezbediti veću efikasnost te pomoći. 

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO