Parlamentarna komisija za Evropske Integracije

1. Monitoriše proces usklaðivanja pravnog sistema Kosova sa pravnim sistemom Evropske zajednice (EZ).

 

2. Preispita n/zakone i predložene amandmane od drugih komisija Skupštine sa aspekta usklaðivanja i usklaðenosti zakonodavstva sa EZ-om.

 

3. Saraðuje i obezbeðuje koordinaciju sa EZ-om u pravcu integracije Kosova i Evropske zajednice, uključuju ći i saradnju sa Evropskim parlamentom.

 

4. Saraðuje i razmenjuje praktike sa parlamentima država članica EZ-e, kao i sa parlamentima država kandidata i potencijalne države kandidate u vezi integracije u Evropsku zajednicu.

 

5. Saraðuje sa predstavnicima i misijama evropskih institucija Kosova, kao što su:

 

         a. Kancelarija za veze Evropske komisije,

 

         b. Misijom EULEX-a na Kosovu,

 

         c. Predstavnicima i ostalim evropskim misijama

 

6. U koordinaciji sa Predsedništvom i predsedavaju ćim ostalih parlamentarnih komisija, koordiniše pripremu predloga godišnjeg Plana delovanja za evropsku integraciju.

 

7. U koordinaciji sa Predsedništvom i predsedavaju ćim ostalih parlamentarnih komisija, koordiniše ispunjavanje mera plana delovanja za evropsku integraciju Skupštine.

 

8. Nadgleda rad Vlade u ispunjavanju obaveza Kosova u pravcu EZ-e, uključuju ći sprovoðenje Plana delovanja Evropskog partnerstva (PDEP).

 

9. Učestvuje i nadgleda dijalog procesa Stabilizacije – asocijacije za Kosovo.

 

10. Nadgleda menadžiranje podrške EZ-e na Kosovu od strane Vlade , uključuju ći i :

 

             a. instrumentiranje podrške pre – učlanjivanja (IPA),

 

             b. instrumentiranje tehničke podrške i razmena informacija (TAIEX)

 

             c. učeš će Kosova u programu zajednice, i

 

             d. ostalu podršku od EZ-e.

 

11. Saraðuje sa odgovornim institucijama u procesu učlanjivanja Kosova u Savetu Evrope.

 

12. Organizuje javne debate i dijalog sa civilnim društvom u vezi pitanja evropske integracije.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO