Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Proces potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), je počeo kada je Savet za opšte poslove EU odobrio predlog Komisije za početak pregovora 12. decembra 2012. Na osnovu ovog izveštaja, 28. juna 2013, Savet EU je odlučio da pokrene pregovore o SSP između Kosova i EU. Pregovori su počeli 28. oktobra 2013, sa prvim sastankom glavnih pregovarača. Nakon otvaranja pregovora, sa fokusom na poglavlja IV, V i VI, njihov drugi krug, održan 27. novembra 2013, je fokusiran na okončanju ovih tri poglavlja, kojom prilikom su se takođe otvorili pregovori o poglavljima I, III VII, VIII, IX i X. Treći i četvrti krug održani su u decembru 2013. godine, odnosno, u februaru 2014. godine, dok se peti krug (24. mart 2014) fokusirao na posljednje preostalo poglavlje, Poglavlje II, o političkom dijalogu. Nakon pet rundi pregovora, konačni sastanak glavnih pregovarača održan je 2. maja 2014, u Prištini, gde je SSP usvojen od njih, stavljajući inicijale u julu 2014.
 
Republika Kosovo i Evropska unija potpisale su Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 27. oktobra 2015. u Strazburu. On je kasnije usvojen od strane Vlade Republike Kosova 30. oktobra 2015, preko Odluke br. 01/55 za usvajanje Nacrta zakona o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Kosova, s jedne strane, i Evropska unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, s druge strane, i ratifikovan je od strane Skupštine Republike Kosova 2. novembra 2015, usvajanjem Zakona br. 05/L-069 o ratifikaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Kosova sa jedne strane, i Evropske unije i Evropske zajednice za atomsku energiju, sa druge strane.
 
SSP postavlja okvir odnosa Kosova sa državama članicama i institucijama EU-a za ostvarivanje Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP) do punopravnog članstvu u EU. Što se tiče delokruga, pored političkih pitanja i zakonskih obaveza (uključujući i one koje se odnose domaći pravni poredak), SSP pokriva sve sfere vlasti. On sadrži deset ";;naslova";; (glavnih poglavlja ili glave), i sedam dodataka, pet protokola i zajedničku izjavu:
•         Glava I: Opšta načela;
•         Glava II: Politički dijalog;
•         Glava III: Regionalna saradnja;
•         Glava IV: Slobodno kretanje roba;
•         Glava V: Osnivanje, pružanje usluga i kapital;
•         Glava VI: Usklađivanje zakonodavstva Kosova sa acquis, sprovođenje zakona i pravila konkurencije;
•         Glava VII: Sloboda, bezbednost i pravda;
•         Glava VIII: Politika saradnje;
•         Glava IX: Finansijska saradnja; i
•         Glava X: Institucionalne, opšte i završne odredbe.
 
Veći deo SSP se zasniva na EU acquis, odnosno celini pravnih normi važećih na njenoj teritoriji i svim državama članica kao pravni subjekti, i pokriva sve oblasti politika. Dakle, Kosovo, kao zemlja koja želi da se pridruži EU, trebalo bi da tokom procesa do pristupanja usvoji celi aqcuis i da on postane deo njenog unutrašnjeg zakonodavstva.
 
Prema SSP, tokom 2016. godine, stvoriće se zajedničke strukture Kosovo - EU za proces stabilizacije i pridruživanja koje će doneti političke odluke i druge odluke za sprovođenje, praćenje i procenjivanje SSP-a. Ove strukture koje se očekuje da se uspostavljaju su:
•         Savet za stabilizaciju i pridruživanje (Najviši politički nivo);
•         Odbor za stabilizaciju i pridruživanje;
•         Pod-odbor za stabilizaciju i pridruživanje;
•         Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje (zajednička struktura između Evropskog parlamenta i Skupštine Kosova).

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO