Radni komitet za Evropsku integraciju

Radni Odbor će predstavljati državni koordinacioni organ na nivou Generalnih Sekretara ministarstava i šefova državnih organa koji, u okviru svojih funkcija i prava, osigurava saradnju ministarstava i drugih državnih organa na pitanjima u vezi sa integracijom Republike Kosovo u Evropsku Uniju. 


Funkcije Odbora-    Razmatra predloge ministarstava i drugih državnih organa u pogledu prioriteta Vlade Kosova u vezi sa integracijom u Evropsku Uniju;

-    Razrađuje predloge u vezi sa jednoobraznim politikama Vlade Kosova u oblastima u vezi sa integracijom u Evropsku uniju;

-    Postiže dogovor oko podele odgovornosti između ministarstava i drugih državnih organa u vezi sa ispunjavanjem prioriteta Vlade Kosova u oblasti evropskih integracija, posebno onih predviđenih Akcionim Planom za Evropsko Partnerstvo i redovno prati napredak u primeni gore pomenutih planova;

-    Razmatra sva pitanja u vezi sa pregovorima koji se vode sa Evropskom Komisijom oko Privremenog Sporazuma i Državama Članicama;

-    Razmatra bilo koje sporove između ministarstava i drugih državnih organa koji proizilaze iz primene Evropskog Partnerstva i Akcionog Plana za Evropsko Partnerstvo Vlade Kosova i bilo kojih drugih sveobuhvatnih planova za evropske integracije, usvojenih od strane Vlade Republike Kosova;

-    Razmatra i postiže dogovor oko predloga odgovornih ministarstava za dalju razradu pravnih akata Republike Kosova;

-    Razmatra pitanja razrade i sprovođenja programa i aktivnosti u vezi sa izgradnjom kapaciteta ministarstava i drugih državnih organa u cilju adekvatnog odgovora na zahteve procesa evropskih integracija;

-    Razmatra pitanja u vezi sa koordinacijom upotrebe pomoći EU i upotrebe pomoći bilateralnih donatora ukoliko je ista usredsređena na pitanja evropskih integracija;

-    Zahteva od ministarstava i drugih državnih organa i prima, uz pomoć Agencije za Evropske Integracije koja obavlja ulogu sekretarijata Odbora, mišljenja i informacije o pitanjima u vezi sa procesom integracije Republike Kosovo u Evropsku uniju.

 

Sastav Odbora

Predsedavajući                         Ministar Evropskih Integracija

Zamenik Predsedavajućeg      Ministar Finansija i Ekonomije 


Članovi:         


Predsjedavajući


Sekretar                      Generalni Sekretar Ministrstva Evropskih Integracija.


Rukovodioci bilo kojih drugih državnih organa Kosova mogu biti pozvani od strane predsedavajućeg da učestvuju na sastanku Odbora ukoliko posebna tačka dnevnog reda potpada pod njihovu nadležnost.
 

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO