Këshilli Ministror për Koordinimin e Procesit të Integrimit Europian

Ministarsko veće sprovodiće jednoobraznu politiku Republike Kosovo u oblasti evropskih integracija, olakšavanjem koordinacije aktivnosti ministarstva i drugih organa za integraciju u EU  u sklopu svojih funkcija i prava. 


Funkcije Ministarskog Veća


-    Koordinira jednoobrazne državne politike i razrađuje i sprovodi strategije Republike Kosovo za integraciju u Evropsku uniju i definiše glavne prioritetne oblasti, aktivnosti za sprovođenje prioriteta i krajnje rokove za njihovu primenu;

-    Preispituje pregovaračke stavove i sva druga pitanja u vezi sa pregovorima koji se vode sa Evropskom komisijom i državama članicama pre podnošenja ovih pregovaračkih stavova i pitanja na odlučivanje na redovnim sednicama Vlade Republike Kosova;

-    Osigurava dobro isplaniran i sveobuhvatan proces usklađivanja pravnih akata Republike Kosovo sa zahtevima prava evropske zajednice;

-    Koordinira razradu i sprovođenje programa i aktivnosti u vezi sa izgradnjom kapaciteta ministarstava i drugih državnih organa u cilju adekvatnog odgovora na zahteve procesa evropskih integracija;

-    Odlučuje o pitanjima u vezi sa koordinacijom upotrebe pomoći EU i upotrebe pomoći bilateralnih donatora ukoliko je ista preusmerena ka pitanjima evropskih integracija, pre podnošenja ovih pitanja na odlučivanje na redovnoj sednici Vlade Republike Kosovo;

-    Postiže dogovor oko jednoobraznog mišljenja ministarstava o bilo kom pitanju u vezi sa procesom integracije Republike Kosovo u Evropsku uniju, uključujući pitanja u vezi sa implementacijom Evropskog Partnerstva i Akcionog Plana za Evropsko Partnerstvo.

Sastav Ministarskog Veća 


Predsedavajući                      PremijerZamenik Predsedavajućeg      Ministar Evropskih Integracija 


Članovi             


Ko-Sekretari    

 

Generalni Sekretar Ureda Premijera Republike Kosova i Generalni Sekretar Ministrstva Evropskih Integracija.
Generalni Sekretari gorepomenutih ministarstava, savetnici ministara – članova Ministarskog veća, šef Kancelarije Premijera ili zvaničnik predložen od strane istog/iste mogu učestvovati na sastanku u svojstvu savetnika.
 

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO