Task Forca za Evropske Integracije

Kontekst

Operativna grupa za evropsku integraciju je nacionalni mehanizam za razvijanje konsenzusa čija je svrha da okupi razne stručnjake iz svih vladinih i nevladinih struktura u zemlji, sa ciljem celokupnog razmatranja i analiziranja trenutnog stanja  i izazova koje treba adresirati u okviru procesu evropskih integracija. Operativna grupa ima za cilj množiti napore i zalaganje kroz učešće i doprinos svih aktera u upravljanju, politici, akademiji, javnosti, civilnom društvu, mediji, i ostalih koji imaju interes u procesu evropskih integracija. To će biti postignuto kroz organizaciju rada u 7 Tematični stolovi. Na osnovu izazova proizišlih sa Tematični stolovi, Operativna grupa će doći do konkretne preporuke za strateške politike o procesu evropskih integracija.

Šta je posebno o Operativnoj grupi?

Operativna grupa je nov i privremeni poduhvat koji ima za cilj da ojača dinamiku i kvalitet u okviru procesa evropskih integracija. Konkretnije, Operatvna grupa može se kvalifikovati kao:

-    Nacionalni mhanizam za razvijanje konsenzusa;
-    Praktična metodologija funkcionisanja i ostvarivanje rezultata;
-    Nadležna u sastavu i pristupu;
-    Osnivana na stručnost.

Ciljevi Operativne grupe?

Osnovni cilj Operativne grupe je da izradi Nacionalnu strategiju za evropsku integraciju. Ovo će se postići kroz jednog procesa koji je osnivan na konsenzualnu komunikacij između svih relevantnih aktera u društvu. Prvi korak kah postizanju ovog cilja će biti analiza i sveobuhvatna dijagnoza izazova u svim sektorima procesa evropske integracije na Kosovu. Drugi korak biće izrada i predlaganje nacionalne strategije za evropsku integraciju.

Sastav?

Da bi se postigao efikasan konsenzus i  osiguravao sveobuhvatan doprinos, Operativna grupa i Tematični stolovi će se sastojati od:

-    Zvaničnika iz centralnih i lokalnih institucija;
-    Predstavnika nezavisnih institucija i drugih javnih institucija;
-    Eksperata specifičnih sektora i tema;
-    Predstavnika nevladinih organizacija, medije, poslovne zajednice, i profesionalnih udruženja;
-    Predstavnika  akademskih institucija, kao i istraživača iz specifičnih oblasti;
-    Predstavnika donatorske zajednice unutar i izvan Kosova;
-    Međunarodnih stručnjaka;
-    Drugih zainteresovanih.

Konkretni rezultati?

Koristeći konsenzualni duh i sveobuhvatan pristup kroz sistematsko i konsekutivno angažovanje Task Force i Tematski okrugli sto, će pripremiti i predložiti:

- Opšti dijagnostički izveštaj – koji će,  između ostalog, identifikovati dostignuća i izazovi u svakom sektoru u procesu evropskih integracija, odražavajući dimenziju konsultacija, procene, analize i najbolje prakse;
- Predlog Nacionalne strategije za evropske integracije – koja se očekuje da pruži preciznu formulaciju ciljeva, sredstava i raspoloživih postupaka i aktivnostih, uključujući i pokazatelje uspešnosti, podržne resurse ili druge aspekte.

Metod?

Dva gore navedena dokumenta, Dijagnostički izveštaj i Nacionalna strategija za evropske integracije, će biti rezultat sistematskog i sveobuhvatnog rada. Ovaj rad će biti organizovan u okviru sedam (7) oblasti politika:

-   Reforma javne uprave;
-   Pravda, sloboda i bezbednost;
-   Ekonomija, finansije i statistika;
-   Trgovina, industrija, carine, oporezivanje, unutrašnje tržište, konkurencija, zaštita potrošača i zdravstvena zaštita;
-   Inovacije, informatičko društvo, socijalne i zdravstvene politike;
-   Transport, životna sredina, energetika i regionalni razvoj, kao i
-   Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbednost hrane i ruralni razvoj.
 
Sekretarijat Operativne grupe?

Za efikasno i  funkcionalno organizovanje Tematičnih stolova uspostavljen je Sekretarijat Operativne grupe. Preko Sekretarijata, Gesellschaf für Internationale Zusammenarbeit (GiZ), direktno podržava rad Operartivne grupe i Tematičnih stolova. Sekretarijat će tesno sarađivati sa rukovodiocem Operativne grupe/Ministarstvom evropskih integracije – MEI, i na redovnim osnovama  sa Koordinatorom Operativne grupe/Generalnim sekretarom MEI-a. Za više informacije u vezi sa Operatvnon grupom i Tematičnih stolovima, kao i aspektima vezanih za ovaj mehanizam, molimo Vas kontaktirajte nas na:

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO