Tematskih Okruglih Stolova


Reforma e Administratës Publike
Drejtësia, Liria dhe Siguria
Ekonomia, Financat dhe Statistikat
Tregtia, Industria, Doganat, Tatimet, Tregu i Brendshëm, Konkurrenca, dhe Mbrojtja e Konsumatorit dhe ajo Shëndetësore
Inovacioni, Shoqëria Informative, Politikat Sociale dhe ato Shëndetësore
Transporti, Mjedisi, Energjia dhe Zhvillimi Rajonal
Bujqësi, Peshkatari, Pylltari, Siguri e Ushqimit dhe Zhvillim Rural

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO